Algemene voorwaarden

1. Definities
2. Toepasselijkheid
3. Aanbieding en acceptatie
4. Aanvang van de overeenkomst
5. Duur en beëindiging
6. Levering en leveringstijd
7. Overmacht
8. Data / e-mailverkeer
9. Gebruik van netwerken
10. Dienstverlening en onderhoud
11. Prijzen
12. Betalingsvoorwaarden
13. Intellectuele eigendomsrechten
14. Eigendomsvoorbehoud
15. Aansprakelijkheid
16. Overdracht van rechten en verplichtingen
17. Buitengebruikstelling
18. Reclame
19. Geschillenregeling en toepasselijk recht
20. Abuse Policy

1. Definities

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van All4internet of een der bedrijven die onder een der handelsnamen wordt gedreven behorende tot All4internet wordt gesloten.

1.2 Producten en diensten van All4internet : de door All4internet te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van web sites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

1.3 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van All4internet.

» Top

2. Toepasselijkheid

2.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met All4internet.

2.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor All4internet niet bindend en niet van toepassing.

» Top

3. Aanbieding en acceptatie

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege All4internet gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door All4internet schriftelijk of per electronic mail anders is vermeld.

3.2 Een aanbieding of offerte gedaan door All4internet heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, tenzij anders vermeld.

» Top

4. Aanvang van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of bestelformulier is, online via het www cq per fax en/of per reguliere post, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door All4internet ; bij de huur van een domein dienen tevens de entreebijdrage, de eerste maand/3maandelijks of jaarvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van All4internet.

4.2 Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

4.3 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

» Top

5. Duur en beëindiging

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 6 maanden en zal stilzwijgend worden verlengd voor een zelfde periode, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met inachtneming van artikel 5.2, cq er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen e.e.a ter beoordeling van All4internet.

5.2 De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk (aangetekend) worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

5.3 All4internet kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens All4internet niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

5.4 All4internet heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft All4internet het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

 • opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
 • opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
 • opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
 • opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages/MP3/warez pagina's en of doorlinken te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst cq in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving en/of in strijd is met de voorwaarden van All4internet.

 

» Top

6. Levering en leveringstijd

6.1 Plaatsing van een web site en/of webruimte geschiedt zo spoedig mogelijk na ontvangst van het online bestelformulier en/of schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.

6.2 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van All4internet zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. All4internet zal aan de hand van haar voorwaarden bepalen wat de wanneer het een excessieve overschrijding betreft. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

6.3 Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken e.a mede afhankelijk van de betreffende NIC.

» Top

7. Overmacht

7.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

7.2 All4internet is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

» Top

8. Data / e-mailverkeer

8.1 Het data/emailverkeer is beperkt naar gelang het webhosting pakket dat de gebruiker heeft besteld bij All4internet. Nimmer zal een website meer dan 2% van de processor belasting in beslag nemen, indien een dergelijke website exceptioneel verbruik vertoond zal deze worden verwijderd cq een toeslag krijgen op het extreme verbruik. Wij brengen cliënt op de hoogte van dit extreme verbruik en stellen deze in de gelegenheid een toeslag te betalen op dit extreme verbruik van het data/e-mail verkeer, een en ander in overleg met All4internet, indien de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 12.00 uur na de mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de servers van All4internet. Geeft de cliënt hieraan geen gehoor dan is All4internet gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website te verwijderen van diens servers. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook. All4internet heeft ten alle tijden het recht om het gewraakte account offline te plaatsen indien deze de overige gebruikers zal hinderen door het onttrekken van te veel bandbreedte/datatraffic en/of processor belasting.

8.2 In de Overeenkomst kan sprake zijn van ongelimiteerd dataverkeer voor een website die door All4internet wordt gehost. Hiervoor geldt de voorwaarde dat op er op deze website geen sprake is van:

 • Websites die meerdere directories bieden met ongerelateerde informatie;
 • Multiple hosts resolving op één ip-nummer of domeinnaam;
 • Websites met bestandsarchieven met onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende bestandsextensies : exe, zip, tar, gz, mp3, gif;
 • Websites die downloads aanbieden, dat wil zeggen sites waarbij meer dan 20% van hun maandelijkse dataverkeer bestaat uit aangeboden downloads;
 • Websites die voor meer dan 2% beslag leggen op de server processor;
 • Websites waarop on-line shops cq databases staan met meer dan 2.500 artikelen;
 • Websites met banners, graphics of cgi-scripts lopend op hun website met als doel om gebruikt te worden op andere websites.

 

8.3 Indien een website van Opdrachtgever niet voldoet aan de voorwaarden voor ongelimiteerd dataverkeer wordt een limiet gesteld aan het dataverkeer conform de pakket omschrijving behorende bij het afgesloten account. Daarboven wordt de actuele meerprijs per MB dataverkeer in rekening gebracht.

» Top

9. Gebruik van netwerken

9.1 Opdrachtgever kan gebruik maken van netwerken die direct en indirect verbonden zijn met het Netwerk van All4internet. Hiervoor geldt de voorwaarde dat, zodra Opdrachtgever zich toegang verschaft tot het netwerk van een derde, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk.

9.2 Van All4internet kan redelijkerwijs niet worden verlangd, dat de in lid 1 genoemde voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld.

9.3 Opdrachtgever vrijwaart All4internet tegen elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit niet nakoming van het in lid 1 bepaalde.

9.4 Opdrachtgever zal geen verstoring van het functioneren van het Netwerk van All4internet, Netwerk(en) van derde(n) en/of de koppeling tussen deze Netwerken door (de inhoud van) het dataverkeer of door een handelen en/of nalaten van Opdrachtgever veroorzaken.

9.5 Indien naar het redelijk oordeel van All4internet een gevaar ontstaat voor het functioneren van het Netwerk van All4internet en/of van de dienstverlening aan klanten van All4internet zoals, maar niet uitsluitend, door spammail, open relay, portscan of hacken door Opdrachtgever en/of vanwege Opdrachtgever of anderszins, kan All4internet Opdrachtgever aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.

9.6 Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het vorige lid en/of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van Opdrachtgever direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van het Netwerk van All4internet, netwerken van derden danwel de koppeling tussen deze netwerken.

» Top

10. Dienstverlening en onderhoud

10.1 All4internet zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de Dienst in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.

10.2 All4internet zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken in stand te houden en te onderhouden.

10.3 Opdrachtgever dient storingen in het functioneren van de Dienst terstond te melden aan All4internet.

10.4 All4internet zal een storing in de Dienst zo spoedig mogelijk, nadat de storing door Opdrachtgever is gemeld, opheffen.

10.5 All4internet garandeert op geen enkele wijze dat de Dienst die zij levert geschikt is voor enig doel, noch geeft zij enige andere garanties af anders dan genoemd in de (schriftelijke) Overeenkomst of in deze voorwaarden

10.6 De kosten van de storingsopheffing in de Dienst komen voor rekening van All4internet, tenzij:

 • Opdrachtgever onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de Dienst;
 • Opdrachtgever in strijd met de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de Dienst;
 • De storing anderszins aan Opdrachtgever toegerekend kan worden.

 

» Top

11. Prijzen

11.1 Alle in de website genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

11.2 All4internet heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt d.m.v. publicatie op de website's van All4internet. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging per eerst komende vervaldatum met inachtneming van art. 5.2.

» Top

12. Betalingsvoorwaarden

12.1 De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van All4internet.

12.2 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door All4internet aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door All4internet is ontvangen.

12.3 De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

12.4 De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per maand/3 maanden/6 maanden/per jaar vooraf te worden voldaan per automatische incasso of factuur, zo niet behoudt All4internet het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden maandelijks/3 maanden/6 maanden/per jaar vooraf geïncasseerd.

12.5 All4internet stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

12.6 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 8 dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder nadere ingebreke stelling. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

12.7 Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken, na de datum op de rekening, kenbaar maken aan All4internet. Na ontvangst van het bezwaar zal de All4internet een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

12.8 Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een maandelijkse automatische incasso en/of eenmalige incasso, waartoe opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd.

12.9 In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.

12.10 Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan All4internet is voldaan.

12.11 Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt All4internet een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

12.12 Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient All4internet het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

12.13 Indien All4internet de vordering op de opdrachtgever uit handen dient te geven aan derden, zal All4internet extra kosten in rekening brengen die bovenop de hoofdsom in rekening zullen worden gebracht, per vervallen factuur, volgens navolgende tabel. Hier zijn niet de kosten van derden incasso bij inbegrepen.

Hoofdsom in Euro Extra kosten op hoofdsom in Euro
0000,00 - 0075,00 010,00
0075,00 - 0100,00 015,00
0100,00 - 0250,00 025,00
0250,00 - 0500,00 040,00
0500,00 - 1000,00 050,00
1000,00 - 2000,00 075,00
2000,00 - hoger 125,00
» Top

13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1 Het is opdrachtgever toegestaan de op de All4internet site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.

13.2 Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart All4internet ter van enige aanspraak.

» Top

14. Eigendomsvoorbehoud

14.1 Het door All4internet vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van All4internet.

» Top

15. Aansprakelijkheid

15.1 All4internet is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar All4internet weinig of geen invloed op kan uitoefenen. All4internet kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met All4internet of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met All4internet.

15.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is All4internet slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van All4internet voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

15.3 Opdrachtgever vrijwaart All4internet voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van All4internet.

15.4 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. All4internet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. All4internet is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

15.5 All4internet is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

15.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die All4internet mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

15.7 Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan All4internet . Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die All4internet als gevolg daarvan lijdt.

15.8 All4internet is op generlei wijze aansprakelijk voor de aanvraag en registratie van domeinnamen en/of verlenging van geregistreerde domeinnamen, nimmer zal hier dan ook schadevergoeding uit voort kunnen vloeien. All4internet zal ten allen tijden het recht voorbehouden om bij niet tijdige voldoening van reeds geregistreerde domeinnamen deze op te heffen.

» Top

16. Overdracht van rechten en verplichtingen

16.1 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

» Top

17. Buitengebruikstelling

17.1 All4internet heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens All4internet niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. All4internet zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van All4internet kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

17.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door All4internet gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot Euro 150,00 exclusief BTW.

» Top

18. Reclame

18.1 Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens All4internet vervalt.

18.2 Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van All4internet.

18.3 Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

18.4 Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

19. Geschillenregeling en toepasselijk recht

19.1 De rechter in de vestigingsplaats van All4internet is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

19.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

19.3 Op elke overeenkomst tussen All4internet en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

19.4 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Lelystad. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

19.5 All4internet heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren.

19.6 Indien All4internet de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing verklaart, zal All4internet de wijzigingen tijdig bekend maken. Zij zullen in werking treden 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.

19.7 Indien Opdrachtgever een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen. Voorwaarde is dat Opdrachtgever de opzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na de schriftelijke bekendmaking van de wijzing schriftelijk en aangetekend bij All4internet meldt.

19.8 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Opdrachtgever en All4internet zullen in overleg treden teneinde een teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

» Top

20. Abuse Policy

All4internet Abuse Policy (de "Policy") voor All4internet haar producten en diensten is ontworpen om de klanten van All4internet en de internet gemeenschap in het algemeen te beschermen tegen onverantwoordelijke of, in sommige gevallen, illegale activiteiten. De Policy is een lijst van acties die verboden worden door All4internet. De lijst is niet beperkt tot het hieronder genoemde. All4internet heeft het recht deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen, na het hiervan bekend maken op de website van All4internet. Verboden handelingen en gebruik van All4internet haar systemen, producten en/of diensten:

20.1 Verzending, verspreiding of opslaan van materiaal dat in strijd is met enige toepasbare wet of wetten of overeenkomsten zijn verboden. Dit houd onder andere in, maar niet gelimiteerd tot, materiaal dat door copyright, handelsmerk, handels geheim of ieder ander intellectueel eigendom beschermd wordt en dat zonder exclusieve toestemming van de eigenaar wordt gebruikt, en materiaal dat shockerend of in enige andere wijze een bedreiging vormt voor de gemeenschap, of materiaal dat export wetten schend.

20.2 Het sturen van ongevraagde en/of ongewenste email berichten. Het sturen van reclame boodschappen naar bedrijven of individuen die hier niet specifiek om gevraagd hebben. Dit houd onder andere in, maar is niet gelimiteerd tot, het versturen van bulk email of commerciële reclame, informatieve berichten en/of politieke berichten. Ook het versturen of plaatsen van gelijke of gelijkende berichten op of naar een of meerdere nieuwsgroepen. All4internet haar producten of diensten mogen niet gebruikt worden voor het doorsturen of verzamelen van berichten die verstuurd zijn vanaf een andere Internet Service Provider waar de berichten deze Policy of die van een andere provider schenden.

20.3 Ongeautoriseerd gebruik, of het aanpassen, van mail header informatie (ook bekend als "spoofing").

20.4 Ongeautoriseerde pogingen door een gebruiker om toegang te verschaffen tot een account of andere computersystemen of computerresources die niet in het bezit zijn van die gebruiker (ook bekend als "cracking" of "hacking").

20.5 Het verkrijgen of proberen te verkrijgen van diensten op welke manier dan ook, om betaling te vermijden.

20.6 Ongeautoriseerde toegang, aanpassing, vernietiging of iedere poging hiertoe, van enige informatie van enige All4internet klant of eindgebruiker door welke poging of apparaat dan ook.

20.7 Opzettelijk, of wetende van, deelnemen aan enige activiteit die kan leiden tot een denial-of-service aanval (ook bekend als synchronized number sequence aanval) tegen enige All4internet klant of eindgebruiker op All4internet haar netwerk of op het netwerk van een ander provider.

20.8 Adverteren, verzenden of op enige wijze toegankelijk maken van enige software, programma, product of dienst die ontworpen is om deze Policy of die van een andere Internet Service Provider te schenden, welke inhoud, maar niet gelimiteerd is tot, het mogelijk maken om spam email te versturen, overvloedig pingen, flooden, mail bombing, denial of service aanvallen en/of elke illegale soort van software.

20.9 Het gebruiken van diensten van All4internet om het gebruik van andere klanten van All4internet of geautoriseerde gebruikers tegen te werken.

Iedere All4internet klant is verantwoordelijk voor de activiteiten van zichzelf en/of zijn/haar klanten, medewerkers of eindgebruikers. Door de diensten of producten van All4internet te accepteren, en daarbij deze overeenkomst gaat de klant/gebruiker akkoord zelf verantwoordelijk te zijn voor activiteiten van zijn of haar klanten, medewerkers of eindgebruikers. Klachten over klanten, medewerkers en/of eindgebruikers van een All4internet klant zullen doorgestuurd worden naar de contactpersoon van de klant van All4internet om actie te kunnen ondernemen. Als deze Policy wordt geschonden, op welke manier dan ook, heeft All4internet het recht de dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder berichtgeving, zoals All4internet goed acht, om er zorg voor te dragen data deze overeenkomst niet meer geschonden wordt.

» Top